دانلود پروژه شاخص های مناسب مسکن

دانلود پروژه شاخص های مناسب مسکن / مسکن در شهرسازی /  معماری مسکن / آسیب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت مسکن در ایران 

ﺷﺎخص های ﻣﺴﮑﻦ مطلوب و آسیب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت آن در ایران

تعریف

 ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻧﯿﺎز اوﻟﯿﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾد.

در اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﯾـﺎ ﻓـﺮد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﻮراک ,اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﮑﺎن   ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮ ﻣـﯽ گیرد.

ﻣﺴﮑﻦ در ﺑﺮ آورده ﮐﺮدن ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺸﯽ وﯾﮋه دارد

اﻟﻒ) ﺳﺮﭘﻨﺎه : 

در اﺻﻞ ﺳﯽ و ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴـﻮب  شده است. ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ، به ساکنانش آراﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺮﺿﻪ کند.

  ب) از نظر اﻗﺘﺼﺎدی :

اﻣﺮوزه ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ اﺳﺖ و دارای ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎدی است.

  ج ) از نظراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :

ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻘـﻖ ، ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺮﭘﻨﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺛﺒﺎت و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده است.

 د ) از نظر ایجاد اﺷﺘﻐﺎل:

اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨد. داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺎزه واردان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎده را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ.

 ه ) از نظر رواﻧﯽ آراﻣﺶ: 

مسکن مناسب می تواند محلی برای آرامش و تجدید قوا ، آرامش اﻋﺼﺎب و ﻓﮑﺮ در ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺴﺘﮕﯿﻬﺎی ﻓﮑـﺮی ، ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای آراﻣﺶ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا و ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر روزاﻧﻪ را از وی زدوده ﯾﺎ او را از ﺟﻨﺒﻪ رواﻧﯽ آﻣﺎده ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﮐﻨﺪ.

و) از نظر پیشرفت های ارتباطی:

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻦ  آوری ارﺗﺒﺎﻃﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻧﺴﺎن در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر او در ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود .

در واﻗـﻊ اﯾـﻦ اﻣﮑـﺎن وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ ﺑر خلاف گذشته ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را در ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﻀﻮر او در ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ و ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻀﻮر او در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )…….

دانلود پروژه شاخص های مناسب مسکن / مسکن در شهرسازی /  معماری مسکن / آسیب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت مسکن در ایران

دانلود پروژه شاخص های مناسب مسکن / آسیب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت مسکن در ایران / معماری مسکن

 

دانلود پروژه های دیگر

مطالب دیگر در مورد مسکن