طراحی شهر پایدار دانلود پروژه شهر سبز ( دانلود پروژه شهر سبز )

دانلود پروژه طراحی شهر سبز اهداف و توسعه شهری پایدار ( پروژه شهر پایدار ) 

 

خلاصه فهرست مطالب:

 • طرح مسأله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • پرسش‌های تحقیق
 • مبانی محیط زیست و توسعه شهری پایدار
 • توسعه پایدار و دیدگاه برنامه‌ریزان
 • برنامه‌ریز زیست محیطی
 • تعریف شهر سبز
 • شهرگرایی سبز
 •  اهداف شهر سبز
 • اصول برنامه ریزی و طراحی شهر سبز
 • ابعاد و زوایای رویکرد شهر سبز
 • تجارب موجود شهر سبز
 • سبزترین شهرهای جهان
 • تحقق شهرسبز
 • آپارتمان سبز درختی در شهر تورین ایتالیا
 • شهر سبز و پیاده‌مدار در شهر آمستردام
 • نتیجه‌گیری

 

خلاصه چند اسلاید اول:

طرح مسأله

 • یکی از ویژگی‌های عصر ما شهرنشین شدن جمعیت، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ است‌. شهرنشینی به عنوان دومین انقلاب در فرهنگ انسان باعث دگرگونی در روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر شده و با افزایش جمعیت شهرنشین بهره برداری از محیط تشدید می‌گردد‌.
 • بنابراین برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار شهرها و محیط زیست در دراز مدت‌، نیاز به بازنگری روابط موجود بین اجزاء سیستم‌های درون شهر، شهر با محیط زیست خود ، شهر با سایر شهرها و مناطق جهان می‌باشد‌. تنوری شهرهای سبز با مد نظر قرار دادن شاخص‌هایی از قبیل حفاظت از منابع تجدید ناپذیر انرژی‌، مدیریت تقاضا در استفاده از گزینه‌های حمل و نقل عمومی‌، دسترسی به فضاهای سبز و پارک‌، میزان تولید آلودگی و مدیریت پسماند به حفظ کیفیت حبات کمک می‌کند‌، روابط زیستگاه‌های انسانی را با محیط زیست پیرامونی خود ارزیابی کرده و به اصلاح آن می‌پردازد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

 • رشد سریع جمعیت شهرها در دهه‌های اخیر منجر به افزایش مصرف منابع و انتشار آلودگی ناشی از آن شده است. ادامه این روند می‌تواند تعادل اقتصادی و اجتماعی درون آن را برهم زند و عدم تعادل اکولوژیک منطقه شهری که در آن قرار گرفته است، را موجب شود. این امر درست خلاف اصول توسعه پایدار برای شهرها و محیط زیست آن می‌باشد. با توجه به اینکه شهرها عملکرد مهمی را در سطح کشور ایفا می‌کند می‌تواند تأثیر به سزایی در پایداری شهری داشته باشد.
 • بنابراین برای دستیابی به آن در دراز مدت، نیاز به بازنگری و ارزیابی روابط موجود بین أجزاء سیستم‌های درون شهر‌، شهر با محیط زیست خود و شهر با سایر شهرها و مناطق جهان می‌باشد. این امر نیازمند گسترش و بسط پایگاه نظری در این زمینه و تدوین معیارها و شاخص‌هایی کمی و کیفی است که ما را به آن سو رهنمون سازد.
 • بر این اساس، اقدام به پژوهش در جهت گسترش این رویکرد ، یافتن روش مناسب ارزیابی و ارائه شاخص های آن و سنجش عملکرد زیست محیطی در کشور ضرورت می‌یابد و نتایج آن می‌تواند به ارتقا کمی و کیفی شهرها با تأکید بر زمینه‌های زیست محیطی منجر شود.

پرسش‌های تحقیق

 • آیا عملکرد زیست محیطی شهرها روندی سبز را دنبال می‌کند؟
 • عملکرد زیست محیطی شهرها با توجه به معیارهای زیست محیطی رویکرد شهر سبز چگونه ارزیابی می‌شود؟
 • از چه شاخص‌ها و چارچوبی می‌توان برای ارزیابی زیست محیطی شهرها استفاده کرد؟
 • شهرها با توجه به ابعاد رویکرد شهر سبز در چه زمینه‌هایی بهتر عمل می‌کند؟

……………………

دانلود پروژه طراحی شهر سبز اهداف و توسعه شهری پایدار ( پروژه شهر پایدار ) 

دانلود پروژه طراحی شهر سبز اهداف و توسعه شهری پایدار ( پروژه شهر پایدار ) 

 

پروژه های دیگر  تحلیل فضای شهری

پروژه های دیگر شهر سازی

دانلود نقشه های معماری مورد تائید سازمان نظام مهندسی

پروژه های معماری