دانلود پروژه شاخص های مسکن مناسب ( در ایران )

دانلود پروژه شاخص های مسکن مناسب / ﺷﺎخص های ﻣﺴﮑﻦ مطلوب و آسیب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت آن در ایران در ۲۷ اسلاید پاورپوینت

خلاصه فهرست مطالب:

 • تعریف
 • ﻣﺴﮑﻦ در ﺑﺮ آورده ﮐﺮدن ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن
 1. ﺳﺮﭘﻨﺎه
 2. از نظر اﻗﺘﺼﺎدی
 3. از نظراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 4. از نظر ایجاد اﺷﺘﻐﺎل
 5. از نظر رواﻧﯽ آراﻣﺶ
 6. از نظر پیشرفت های ارتباطی
 • اﻧﻮاع اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻬﺮی
 • ﻣﺴﮑﻦ های حاشیه ای
 1. مسکن های بی دوام
 2. ﻣﺴﮑﻦ  های خود ساخته
 3. مسکن های وابسته به پیشه کار
 4. ﻣﻬﻤﺎﻧﭙﺬﯾﺮﻫﺎ و اتاق های مبله
 5. مسکن های سیار
 • ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ
 •  ویژگی های کیفی مسکن مطلوب
 1. امنیت و ایمنی
 2. آٓرامش
 3. دنجی
 4. محرمیت
 5. انعطاف پذیری
 • آسیب شناسی مشکلات مسکن در ایران
 1. پایین بودن کیفیت معماری
 2. نزول استحکام و پایین بودن عمر واحدهای مسکونی
 3. عدم نظارت دقیق بر فرآیند ساخت بناها
 4. تقابل با طبیعت و عدم درنظر گرفتن شرایط محیطی
 5. روی آوردن به الگوهای جدید بدون درنظر گرفتن شرایط اجتماعی- فرهنگی
 • نتیجه گیری
 • پنج عامل به عنوان اصلی ترین عوامل معرفی شده

 

تعریف

 ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻧﯿﺎز اوﻟﯿﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾد، در اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﯾـﺎ ﻓـﺮد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﻮراک ,اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﮑﺎن   ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮ ﻣـﯽ گیرد و …………..

اﻟﻒ) ﺳﺮﭘﻨﺎه :

  در اﺻﻞ ﺳﯽ و ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴـﻮب  شده است. ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻣﺼﻮن ………….

  ب) از نظر اﻗﺘﺼﺎدی :

اﻣﺮوزه ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﻓﺰاﯾﺶ ………..

  ج ) از نظراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :

ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻘـﻖ ، ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺮﭘﻨﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی …………….

 د ) از نظر ایجاد اﺷﺘﻐﺎل:

اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨد. داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺎزه واردان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎده را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ………

 ه ) از نظر رواﻧﯽ آراﻣﺶ: 

مسکن مناسب می تواند محلی برای آرامش و تجدید قوا ، آرامش اﻋﺼﺎب و ﻓﮑﺮ در ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺴﺘﮕﯿﻬﺎی ﻓﮑـﺮی ، ﻣﺴﮑﻦ ……….

دانلود پروژه شاخص های مسکن مناسب در ایران

دانلود پروژه شاخص های مسکن مناسب در ایران

دانلود پروژه های دیگر

دانلود نقشه های معماری