دانلود پروژه ایتبس ( پروژه رشته عمران : ایتبس-سیف-نقشه ها-بارگذاری)

دانلود کامل پروژه نهایی رشته عمران : ( پروژه ایتبس – سیف به همراه نقشه های اتوکدی و دفترچه بارگذاری ) / پروژه محاسبات ایتبس / طراحی ایتبس / طرح نهایی رشته عمران

 

فایل های موجود در پروژه :

 • نقشه های اتوکدی سازه و معماری
 • فایل های ایتبس etabs
 • فایل های سیف safe
 • دفترچه بارگذاری

فهرست مطالب دفترچه محاسباتی:

 • معرفی پروژه
 • اهداف مورد نظر
 • آیین نامه مورد نظز در طراحی سازه
 • ابعاد اولیه المانها 
 • بار گذاری  ثقلی
 • بارهای مرده 
 • محاسبه وزن دیوار بیست سانتی متری محیطی بدون نما
 • محاسبه وزن دیوار بیست سانتی  محیطی  نمادار 
 • محاسبه بار واحد سطح تیغه بندی
 • محاسبه  بار مرده کف طبقات 
 • محاسبه بار مرده کف طبقه بام 
 • محاسبه بار مرده پله
 • محاسبه بار مرده پاگرد
 • بار خطی جان پناه  طبقه بام 
 • بار خظی جان پناه طبقه خر پشته
 • بار خظی  مرده خرپشته
 • بار زنده
 • بار گذاری زلزله
 • محاسبه بار برف
 • محاسبات دستی

معرفی پروژه

این پروژه طراحی یک ساختمان ۷ طبقه بتنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. زمین مورد نظر به عرض ۱۲٫۴۵و طول۱۹٫۲۰ متر با کاربری اداری می باشد.

کاربری این ساختمان تجاری و محل احداث آن شهرتبریز و در زمین نوع ۲ بوده و سیستم باربر ثقلی آن از نوع تیرچه و بلوک می باشد.

برخی از مشخصات مصالح مورد نیاز برای طراحی سازه مزبور در جدول زیر آمده است.

مقاومت ۲۸ روزه بتن

۲۱۰

کیلو گرم بر سانتی متر مربع

نوع میلگرد های طولی

AIII،۴۰۰۰

نوع میلگرد های عرضی)خاموت )

AII،۳۰۰۰

جرم واحد حجم بتن

۲۵۰

کیلو گرم بر متر مکعب

وزن واحد حجم بتن

۲۵۰۰

کیلو گرم بر متر مکعب

ضریب پواسون بتن آرمه

۰٫۲

مدول الاستیسیته بتن آرمه

۲٫۱۹۰۰۰۰۰۰۰

کیلو گرم بر متر مربع

مقاومت میلگرد

۴۰۰۰

کیلو گرم

اهداف مورد نظر:

 • محاسبات مربوط به بارگذاری سازه
 • تحلیل و طراحی سازه
 • طراحی پی با نرم افزار SAFE

آیین نامه های مورد استفاده درطراحی سازه :

 • آیین نامه ی طراحی ساختمان در برابر زلزله استاندارد (۲۸۰۰ویرایش چهارم)
 • مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)
 • آیین نامه ی فولاد
دانلود کامل پروژه نهایی رشته عمران : ( پروژه ایتبس - سیف به همراه نقشه های اتوکدی و دفترچه بارگذاری )

دانلود کامل پروژه نهایی رشته عمران : ( پروژه ایتبس – سیف به همراه نقشه های اتوکدی و دفترچه بارگذاری )

پروژه محاسبات ایتبس / طراحی ایتبس / طرح نهایی رشته عمران

پروژه محاسبات ایتبس / طراحی ایتبس / طرح نهایی رشته عمران

پروژه های دیگر  رشته عمران

پروژه های دیگر شهر سازی

دانلود نقشه های معماری مورد تائید سازمان نظام مهندسی

پروژه های معماری