دانلود پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

دانلود پروژه پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان / ویژگی های شکست ایمن / شکست پنهان و شکست چندگانه / تعمیرات پیشگیرانه

خلاصه فهرست مطالب:

 • ابزارهای محافظ دارای ویژگی شکست ایمن
 • ابزارهای محافظی که دارای ویژگی شکست ایمن نیستند
 • دسترس پذیری مورد نیاز به کارکردهای پنهان
 • نمونه هایی از شکست پنهان و شکست چندگانه
 • محاسبه احتمال وقوع یک شکست چندگانه
 • جستوجوی شکست پنهان
 • انجام اصلاحات بر روی تجهیز
 • تمایز میان شکست های کارکردی و حالات شکست
 • موضوع زمان
 • کارکردهای اولیه و ثانویه
 • کاربران
 • شرایط عادی کار
 • فعالیت های پیشگیرانه
 • توجیه پذیری فنّی
 • عمر و فرسودگی
 • شکست های وابسته به عمر
 • شکست های وابسته به عمر و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

خلاصه مطالب چند اسلاید اول

ابزارهای محافظ دارای ویژگی شکست ایمن:

در یک سیستم با ابزار محافظتی با خصوصیت شکست ایمن در هر دوره امکان سه وضعیت زیر وجود دارد:

 1. زمانی که هیچ کدام از تجهیزات (محافظ یا تحت حفاظ) خراب نشوند.
 2. وضعیتی که کارکرد تحت حفاظت پیش از ابزار محافظ دچار شکست شود.
 3. وضعیتی که ابزار محافظت کننده پیش از کارکرد تحت حفاظت دچار شکست شود.
 4. …………

ابزارهای محافظی که دارای ویژگی شکست ایمن نیستند:

در یک سیستم با ابزار محافظ بدون ویژگی شکست ایمن,در هر دوره فرضی چهار وضعیت از نظر شکست بوجود می آید:

 1. زمانی که هیچ کدام از تجهیزات (محافظ یا تحت حفاظ) خراب نشوند.
 2. وقتی که کارکرد تحت حفاظت در زمانی که ابزار محافظ سالم و عملیاتی است دچار شکست شود.
 3. زمانی که ابزار محافظ خراب شود,در حالی که کارکرد تحت محافظت به کار ادامه دهد.
 4. وقتی که شکست ابزار محافظ و سپس شکست کارکرد تحت حفاظت در همان زمان که ابزار محافظ خراب است,باشد.
 5. ………….

دسترس پذیری موردنیاز به کارکردهای پنهان:

احتمال وقوع شکست چندگانه در هر دوره زمانی توسط احتمال شکست کارکرد تحت حفاظت درحالی که در همان دوره ابزار محافظ هم خراب شده باشد;تعیین می شود.

احتمال شکست چندگانه = احتمال شکست کارکرد تحت حفاظت * در دسترس نبودن ابزار محافظ

عدم دسترس پذیری مجاز برای ابزار محافظ =احتمال شکست چندگانه / احتمال شکست کارکرد تحت محافظت و ………

دانلود پروژه پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان / ویژگی های شکست ایمن / شکست پنهان و شکست چندگانه / تعمیرات پیشگیرانه

دانلود پروژه پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان / ویژگی های شکست ایمن / شکست پنهان و شکست چندگانه / تعمیرات پیشگیرانه

دانلود پروژه های دیگر

دانلود نقشه های معماری مورد تایید سازمان نظام مهندسی